Υπάρχει δυνατότητα απόκτησης πενταετούς άδειας διαμονής για όσους:

α) κατέχουν ή προτίθενται να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως μέτοχοι/κάτοχοι εταιρικών μεριδίων σε νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχουν το σύνολο των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων

β) έχουν συνάψει μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011,

γ) έχουν συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων», ΕΦΟΣΟΝ η αξία του ακινήτου, που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ή στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης, ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμβολαίου, με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό του δικαιούχου σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η διαδικασία, που πρέπει ακολουθηθεί, είναι η εξής:

α) O αγοραστής απευθύνεται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου της κατοικίας του και ζητάει να του χορηγηθεί θεώρηση εισόδου (τύπου D ή C).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση θεώρησης εισόδου είναι:

 1. Διαβατήριο
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης
 3. Ταξιδιωτική ασφάλιση
 4. Αποδεικτικά στοιχεία αγοράς του ακινήτου (αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον), με αποδεικτικό μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικονομική δυνατότητα και την πρόθεση του αιτούντος να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση ανάθεσης σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο), στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η αγορά, ή αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ και αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που έχει συναφθεί δεκαετής μίσθωση τουριστικού καταλύματος
 5. Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, στην περίπτωση που το ακίνητο έχει αποκτηθεί μέσω νομικού προσώπου.

β) Εφόσον εφοδιαστείτε με τη θεώρηση εισόδου μπορείτε να εισέλθετε στην Ελλάδα και ή να ζητήσετε άμεσα άδεια διαμονής, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αγοράς του ακινήτου ή να προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Εναλλακτικά, αρκεί και η τουριστική άδεια εισόδου για να αιτηθεί κανείς την έκδοση άδεια διαμονής. Ή, τέλος, μπορεί κάποιος με άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητο άτομο να αιτηθεί τη μεταβολή της ήδη υπάρχουσας άδειας σε πενταετή άδεια διαμονής λόγω αγοράς ακινήτου.

Την άδεια διαμονής δικαιούται και όποιος κατέχει περισσότερα από ένα ακίνητα, τα οποία στο σύνολό τους αγοράστηκαν με ποσό ύψους 250.000 € ή μεγαλύτερο. Ακόμα δηλαδή και αν το κάθε ακίνητο μεμονωμένα έχει αξία μικρότερη των 250.000 €, αρκεί η συνολική αξία των ακινήτων ενός προσώπου στην Ελλάδα να ανέρχεται στο προαναφερθέν ποσό, για να αποκτήσει άδεια διαμονής. Τέλος, να σημειωθεί ότι αρκεί η αγορά, εκτός από ακινήτου, οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας, άρα αρκεί και η αγορά οικοπέδου.

Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ανανεωθεί για ισόχρονο διάστημα πέντε ετών, αν συνεχίζουν να συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Αν πωληθεί η ακίνητη περιουσία σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας, όσο διαρκεί η πενταετία, η άδεια ανακαλείται για τον πωλητή και χορηγείται στον αγοραστή.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Με τη συγκεκριμένη άδεια διαμονής δεν επιτρέπεται κάποιος να εργάζεται ή να απασχολείται ή να αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στην έννοια της απασχόλησης δεν συμπεριλαμβάνεται η οικονομική δραστηριότητα με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους Δ.Σ. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία και επιτρέπεται.

Τα μέλη της οικογενείας του λαμβάνοντος την ανωτέρω άδεια, που δικαιούνται ατομική άδεια διαμονής, είναι: α) οι σύζυγοι, β) τα τέκνα του, που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και γ) οι γονείς των συζύγων. Η άδεια αυτών των προσώπων λήγει ταυτόχρονα με την άδεια του συντηρούντος, ήτοι αυτού που έλαβε την άδεια λόγω ακίνητης περιουσίας.

Οι κάτοχοι άδειας διαμονής έχουν πρόσβαση στην υγεία και στη δημόσια παιδεία, κατ’ αναλογία με τους Έλληνες.

Όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία του κατόχου της ανωτέρω άδειας διαμονής στον ενιαίο χώρο Schengen, κάθε πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος θεωρήσεως μακράς διαρκείας, που έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος, και έχει περίοδο ισχύος έως ένα έτος, δύναται να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη για τρεις μήνες ανά εξάμηνο, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ισχύουν για τον κάτοχο αδείας διαμονής, ενώ παρέχεται και το δικαίωμα πολλαπλών εισόδων.

Με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν παρέχεται δυνατότητα, στους κατόχους του συγκεκριμένου καθεστώτος διαμονής, να τους χορηγηθεί ελληνική ιθαγένεια.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.

Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε δια πληρεξουσίου.

 • Μαζί με την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, προσκομίζετε τα εξής γενικά δικαιολογητικά:

  α) τρεις έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες,
  β) επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου η ταξιδιωτικού εγγράφου, με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου,
  γ) παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

 • Καθώς, και τα ακόλουθα ειδικά δικαιολογητικά:

  Ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, εξ ολοκλήρου ή εξ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα:

  α) Συμβόλαιο αγοράς και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο,
  β) Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού),
  γ) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

  Εάν η ακίνητη περιουσία ανήκει σε νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομισθεί, εκτός από τα προαναφερθέντα και αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών.

  Εάν πρόκειται για δεκαετή διάρκεια μίσθωσης ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων, εκτός από τα προαναφερθέντα, προσκομίζεται και αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ.

 • Τα μέλη οικογένειας προσκομίζουν:

  α) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
  β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.