Απόφαση του γραφείου μας για ακύρωση διαταγής πληρωμής τράπεζας. Διαταγή πληρωμής από τράπεζα. Ασκήθηκε ανακοπή. Το Δικαστήριο κρίνει ότι οι εγγυητές εμπίπτουν στην έννοια του καταναλωτή. Κηρύσσει άκυρο ως καταχρηστικό τον όρο της σύμβασης μεταξύ καταναλωτή και τράπεζας, που ορίζει ότι: αν ο αντισυμβαλλόμενος-πελάτης της τράπεζας δεν προβάλλει αντιρρήσεις..

Απόφαση του γραφείου μας για ποινική ευθύνη ιατρών. νθρωποκτονία εξ αμελείας. Ιατρική αμέλεια. Θάνατος της ασθενούς. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ένοχους αμφότερους τους εφημερεύοντες ιατρούς, διότι επέδειξαν αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και επέβαλλε στον πρώτο κατηγορούμενο ποινή φυλακίσεως οκτώ μηνών και στη δεύτερη κατηγορούμενη ποινή φυλακίσεως..

Απόφαση του γραφείου μας για σωματική βλάβη-ιατρική αμέλεια-αποζημίωση. Ιατρική αμέλεια. Σωματική βλάβη. Διενεργήθηκε επέμβαση ψευδοφακίας (καταρράκτης) και προκλήθηκε ποσοστό τύφλωσης στον ένα οφθαλμό. Αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης και λόγω αναπηρίας από Νοσοκομείο. Δέχεται την αγωγή και επιδικάζει 130.000 ευρώ ως αποζημίωση. Αποδίδει στον ιατρό το σφάλμα ότι δεν ενημέρωσε προσηκόντως τον ασθενή..