Προσωπικά Δεδομένα

faq

Προσωπικά Δεδομένα

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία GDPRteam σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και λοιπές δομές, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με έμφαση στα προσωπικά δεδομένα υγείας είναι:

  1. Η προετοιμασία για συμμόρφωση (Compliance) με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εν συντομία GDPR) 2016/679. Το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή την 25.05.2018 και αντικαθιστά πλήρως τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997).
  1. Η εκπόνηση της εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Risk Assessment), όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 2016/679. Η εκτίμηση προϋποθέτει την ενδελεχή εξέταση του τρόπου λειτουργίας κάθε δομής, την εκτίμηση του κινδύνου προσβολής των προσωπικών δεδομένων (data breach) και την βελτιστοποίηση των τηρούμενων πρακτικών, δεδομένου του πολύ μεγάλου ύψους των προστίμων που προβλέπει ο Κανονισμός 2016/679 σε περιπτώσεις παραβίασης.
  1. Η εκπαίδευση του προσωπικού στα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωσης με τις σχετικές νομικές διατάξεις.
  1. Η δικαστική προσβολή πράξεων επιβολής προστίμων λόγω παραβίασης του Κανονισμού 2016/679.
  1. Η σύνταξη γνωμοδοτήσεων για χρήση ενώπιον δικαστικών και ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, αναφορικά με ζητήματα που ανακύπτουν από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.