ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (1998-2009) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

σε «Η Ιατρική Ευθύνη στην Πράξη. Νομολογιακές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας», Νομική Βιβλιοθήκη 2010.

 

Στέφανος Τοπάλης, δικηγόρος, LL.M., υποψ. Διδάκτορας Ποινικού Δικαίου ΑΠΘ

Χαρίκλεια Χοβαρδά, σπουδάστρια της Σχολής Δικαστών, υποψ. Διδάκτορας Ποινικού Δικαίου ΑΠΘ

 

Η έρευνα στηρίχθηκε στη μελέτη των δημοσιευμένων σε νομικά περιοδικά αποφάσεων[1] που ασχολήθηκαν με θέματα ποινικής ιατρικής ευθύνης και εξεδόθησαν από τα ελληνικά ποινικά Δικαστήρια κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (συγκεκριμένα κατά τα έτη 1998-2009), και όχι στο σύνολο των εκδοθεισών αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, δε θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι είναι δυνατό να συναχθούν από την εν λόγω έρευνα στατιστικά στοιχεία γενικής ισχύος, παρά μόνο τάσεις της νομολογίας για κάθε επιμέρους θέμα.

Η αναζήτηση των αποφάσεων έγινε στα εξής νομικά περιοδικά: Ποινική Δικαιοσύνη, Ποινικά Χρονικά, Ποινικός Λόγος, Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, Υπεράσπιση, Αρμενόπουλος, Νομικό Βήμα, Ελληνική Δικαιοσύνη, Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική, Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου και στην ιστοσελίδα της ΝΟΜΟΣ. Ως προς τη σύνθεση των συνολικά 101[2] αποφάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας της παρούσης έρευνας, πρόκειται: για 56 αποφάσεις Α.Π., 7 αποφάσεις του Α.Π. σε Συμβούλιο, 13 αποφάσεις Δικαστηρίων της ουσίας (πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων) και 25 βουλεύματα πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Συμβουλίων[3].